Castellà  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs en: Inici Ciutadanía Avís Legal

Este Portal té com a objecte posar a disposició dels usuaris qualsevol classe de servicis i informacions relacionades amb l`ajuntament de Picanya de manera totalment gratuïta

L`usuari d`este Portal haurà d`acceptar les presents condicions i termes d`ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d`estes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Estes condicions i termes d`ús tindran una vigència indefinida, reservant-se este ajuntament el dret a modificar-les.

Avís Legal

L`usuari accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix d`acord amb la legalitat vigent en cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L`usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que siga il·legal o estiga prohibit per les presents condicions d`ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjuí de les entitats participants o de tercers.

Especialment l`usuari no podrà accedir al Portal de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els servicis i/o informació oferida, no podrà interferir l`ús dels dits servicis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l`accés ni accedir a llocs, servicis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan la mateixa siga preceptiva per a l`accés, ni per mitjà d`actes d`intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

L`ajuntament de Picanya es reserva el dret a suspendre temporalment l`accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

Vostè podrà exercitar els drets d`Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d`Entrada de l`Ajuntament o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org. En l`escrit haurà d`especificar quin d`aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d`enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d`aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l`Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).