Castellà  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs en: Inici Ciutadanía Avís Legal

Este Portal té com a objecte posar a disposició dels usuaris qualsevol classe de servicis i informacions relacionades amb l'ajuntament de Picanya de manera totalment gratuïta

L'usuari d'este Portal haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'estes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Estes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se este ajuntament el dret a modificar-les.

Avís Legal

L'usuari accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix d'acord amb la legalitat vigent en cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L'usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que siga il·legal o estiga prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjuí de les entitats participants o de tercers.

Especialment l'usuari no podrà accedir al Portal de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els servicis i/o informació oferida, no podrà interferir l'ús dels dits servicis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, servicis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan la mateixa siga preceptiva per a l'accés, ni per mitjà d'actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

L'ajuntament de Picanya es reserva el dret a suspendre temporalment l'accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


Política de Privacitat