Castellà  |  
Imagen de Bienvenida

Tràmits electrònics

SE.056 REGISTRE LOCAL D`ASSOCIACIONS
SE.185 ELECCIONS
SE.067 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
GI.016 BONIFICACIO VEHICLES DE MES DE 25 ANYS
GI.017 EXEMPCIO DE L`IMPOST DE VEHICLES PER DISCAPACITAT
GI.049 EXEMPCIO DE L`IMPOST DE VEHICLES AGRICOLES
GI.053 BONIFICACIO IBI URBANA PER FAMILIA NOMBROSA
GI.018 DEVOLUCIO D`INGRESSOS
GI.019 FRACCIONAMENT DE PAGAMENTS
GI.020 COMPENSACIO DE DEUTES
GI.046 ALTA, BAIXA I MODIFICACIO DE GUALS
GI.048 OCUPACIO DE TAULES I CADIRES
GI.047 DECLARACIO DE PLUSVALUA
GI.050 IMPOST VEHICLES PREVI MATRICULACIO
GI.052 BONIFICACIÓ IBI URBANA PROMOCIÓ I CONSTRUCCIÓ
GI.103 IBI:TRANSMISSIÓ DOMINI URBANA
GI.083 DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT
GI.054 IBI: CORRECCIÓ D`ERRADES
GI.158 MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
GI.159 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I AVALS
GI.155 BONIFICACIÓ VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS
PH.153 INCIDÈNCIES AL PMH
PH.133 CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA
PH.134 CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA
PH.135 CERTIFICAT D`EMPADRONAMENT HISTÒRIC
GV.096 MOCIONS
GV.143 COMUNICACIÓNS PARTITS POLÍTICS
CN.063/064/065 CONTRACTACIO
CU.179 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS
CU.109 FESTES LOCALS
CU.183 INSTAL·LACIÓ DE CASETES A LA VIA PÚBLICA (FESTES MAJORS)
CU.170 CONVOCATÒRIES I CONCESSIONS DE PREMIS
CU.177 SOL·LICITUD SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS
UR.099 DR. AMBIENTAL
UR.102 DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGONA OCUPACIÓ
UR.146 DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA DE COMERÇOS
UR.149 CANVI DE TITULARITAT O TRANSMISSIÓ D`ACTIVITAT
UR.184 DECLARACIÓ RESPONSABLE D`OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES
UR.100 DR ACTIVITATS D`ESPECTACLES
UR.104 LLICÈNCIA AMBIENTAL
UR.098 DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRA
UR.101 COMUNICACIÓ D`ACTIVITATS INÒCUES
UR.014 CERTIFICAT DE CONDICIONS URBANISTIQUES
UR.013 CERTIFICAT DE SUBMINISTRAMENTS
UR.015 CERTIFICAT DE CARREGUES URBANISTIQUES
UR.006 LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIO
UR.007 LLICENCIA SEGONA OCUPACIO
UR.008 INFORME D`ADEQUACIÓ DE L`HABITATGE
UR.009 LLICÈNCIA DE SEGREGACIO
UR.002 LLICENCIA MUNICIPAL D`EDIFICACIO MENOR
UR.003 LLICENCIA OBRA MAJOR
UR.004 OCUPACIO DE VIA PUBLICA
UR.011 CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA
DL.032 FORMACIO AULA MENTOR
DL.030 FORMACIO
DL.033 COMERÇ
DL.106 PRACTIQUES EN EMPRESA
DL.093 PROGRAMA OCUPACIÓ LOCAL - AJUDES A LA CONTRACTACIÓ
DL.026 MERCAT AMBULANT
DL.085 CENTRE D`EMPRESES
DL.091 DIPU ET BECA
DL.034 SOL·LICITUDS PROGRAMA SEPE
DL.066 AGERMANAMENT
DL.090 SOL·LICITUD AJUDES OCPUACIÓ PER A JOVES
DL.164 JUSTIFICACIÓ PROGRAMA OCUPACIÓ LOCAL - AJUDES A LA CONTRACTACIÓ
DL.171 PROGRAMA OCUPACIÓ LOCAL - INICIATIVA EMPRENEDORA
DL.172 JUSTIFICACIÓ PROGRAMES OCUPACIÓ LOCAL - INICIATIVA EMPRENEDORA
ES.035 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
ES.160 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
AC.163 RECURS
AC.062 AL·LEGACIONS
AC.130 ESMENA
AC.001 INCIDÈNCIES EN VIA PÚBLICA
AC.058 SOL·LICITUDS
AC.094 QUEIXES I SUGGERIMENTS
AC.073 AUTORITZACIÓ DE BENS MUNICIPALS
PL.021 DENUNCIES
PL.022 INFORMES I ATESTATS
PL.025 LLICENCIA D`ARMES
PL.060 REGISTRE AL CENS D`ANIMALS
PL.023 LLICENCIA D`ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
PL.070 TARGETA D`ESTACIONAMENT DISCAPACITAT PER MOBILITAT REDUÏDA
PL.142 ACTES EN VIA PÚBLICA
PL.161 APARCAMENTS
SS.132 ACTUACIONS SERVEIS SOCIALS
SS.145 AJUDES ASCENSORS I BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
SS.175 AJUDES ACTUACIONS COOPERACIÓ
SS.176 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ COOPERACIÓ
SS.095 HABITATGES MUNICIPALS
SS.128 LLOGUER D`EMERGÈNCIA
SS.129 POBRESSA ENERGÈTICA
SS.068 INFORME ARRELAMENT SOCIAL
SS.097 RENDA GARANTIDA CIUTADANIA
SS.036 TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA
PE.121 PROCESSOS DE SEL·LECCIÓ
PE.123 PROCÉS DE PROMOCIÓ
PE.124 COMISSIÓ DE SERVEI
PE.141 CERTIFICATS PERSONAL
PE.151 RETRIBUCIONS PERSONAL